Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen

Elke overeenkomst wordt steeds geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van Martingale Biconvex, met ingang vanaf 18-07-2016 en voor onbepaalde duur. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bevestigt, zal elke overeenkomst, bemiddeling of offerte tussen Martingale Biconvex (ingeschreven bij btw administratie:    BE 0659.697.796) en de klant, geacht zijn, gesloten te zijn, aan volgende voorwaarden.

Martingale Biconvex erkent geen andersluidende bepalingen, noch enige wijziging of toevoeging aan deze huidige algemene bepalingen.  Eventuele (aanvullende) aankoop- of andere voorwaarden van de klant, kunnen op geen enkele wijze, van toepassing zijn op de contractuele relatie met Martingale Biconvex. Deze voorwaarden gelden steeds en zonder onderscheid; tussen een particuliere-, zakelijke klant of onderneming; ongeacht diens statuten; ongeacht of deze al dan niet handelen vanuit doeleinden gerelateerd aan hun beroeps- of commerciële activiteit.

Op huidige overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel het vredegerecht van kanton Berchem (Antwerpen) of de  rechtbanken van gerechtelijke arrondissement Antwerpen, bevoegd.

2 Prijsaanbiedingen en bestellingen

2.1 Tot stand komen van de overeenkomst en inspanningsverbintenis.

 • Een overeenkomst tussen Martingale Biconvex en de klant, komt tot stand bij aanvaarding door ondertekening -, bevestiging per mail – of na een verzoek, werkzaamheden te starten, door de klant. Iedere overeenkomst wordt door Martingale Biconvex aangegaan onder voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig is.
 • Onze firma is gerechtigd informatie in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. De klant is verplicht op eerste aanvraag, voldoende garantie te kunnen bieden in functie van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens Martingale Biconvex.
 • Alle door Martingale Biconvex opgenomen verbintenissen, zijn inspanningsverbintenissen.
 • De klant is vanaf  de levering volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van informatie en medewerking, met betrekking tot de plaatsing van aangeleverde goederen door Martingale Biconvex. Alle wijzigingen of  extra diensten, niet vermeld in de offerte, worden uitgevoerd aan de meerkost van het dan geldende uurtarief, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Elke bestelling van de klant is tevens de aanvaarding, van deze algemene voorwaarden, maar slechts  bindend na schriftelijke bevestiging van  onze firma. De handtekening van de klant op documenten alsook zijn e-mails zijn,voor de klant bindend.

2.2  Herroepingsrecht van de klant.

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgaven van redenen, gedeeltelijk of volledig te herroepen, mits er nog geen goederen geplaatst of geleverd werden.  Zijn er in dit geval van herroeping, reeds geleverde goederen dan worden deze op kosten van de klant, weer gezonden.

 • Bij annulatie na deze periode is de klant een onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 33% van de overeengekomen prijs.

3 Inhoud van de overeenkomst

3.1 Leveringen.

 • De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, niet bindend, en bij verlate levering, geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding, prijsreductie, noch ontbinding van de overeenkomst. Tenzij de besproken leveringstermijn met 30 dagen overschreden wordt of ten gevolgen van externe factoren die onze firma niet kunnen worden aangerekend, heeft de klant het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, evenwel zonder de mogelijkheid schadevergoeding te eisen.
 • Goederen worden op het overeengekomen afleveradres aangeboden door Martingale Biconvex of door een door ons geselecteerde externe vervoerder. Indien dit extra kosten teweeg brengt, zijn deze voor de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De klant dient bij ontvangst van de goederen, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, deze te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst: zijn de juiste zaken geleverd in de vooropgestelde aantallen, beantwoorden de goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en zo deze niet in detail werden overeengekomen, voldoen deze aan de normen die gesteld mogen worden, aan dit type gebruiksgoederen. Indien de klant aan deze inspectie verzaakt, wordt aangenomen dat de goederen in optimale staat en volledig in overeenstemming met de overeenkomst, ontvangen werden, de klant geeft zo elk recht van beroep op basis van non-conformiteit van de goederen, uit handen.
 • Niet zichtbare gebreken, die bij de voorgaande inspectie niet vastgesteld konden worden en elke andere klacht aangaande de door Martingale Biconvex geleverde goederen of werken in opdracht van-; moet op straffe van verval, schriftelijk en per aangetekend schrijven, gedetailleerd, mogelijk met foto, aan Martingale Biconvex worden geuit, in functie van gepaste opvolging, ten laatste binnen de 8 dagen na de leveringsdatum.
 • Op de werf geleverde goederen moeten voor plaatsing, door de klant op zichtbare gebreken worden gecontroleerd. Klachten omtrent geleverde goederen zijn onontvankelijk indien deze reeds werden verwerkt. Martingale Biconvex is nooit aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan de door haar op de werf geleverde goederen. De klant staat in voor bewaking, bescherming en verzekering van de geleverde goederen.
 • Martingale Biconvex kan niet verplicht worden een grotere hoeveelheid te leveren of te laten plaatsen dan in haar offerte (per stuk of globaal) wordt opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant of de door hem aangestelde bevoegde persoon, om na te gaan of de aangeboden hoeveelheden volstaan en overeenkomen met zijn plannen en meetstaten.
 • Martingale Biconvex kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten en leemten in bestekken, plannen of meetstaten.
 • Indien, buiten de wil van Martingale Biconvex, wijzigingen ten overstaan van de  oorspronkelijke bestelling worden aangebracht of noodzakelijk blijken, zal Martingale Biconvex gerechtigd zijn, de eventuele meerprijs hiervoor aan de klant aan te rekenen, zelfs al werd hierover in afwijking met art. 1793 B.W. vooraf geen formeel akkoord of prijsafspraak gemaakt.

3.2 Prijzen, extra kosten en plaatsingskosten

 • Op de offertes worden prijzen in- en exclusief btw vermeld,  andere op de verkoop of levering drukkende kosten zijn exclusief.
 • De toepasselijke BTW reglementering zal worden toegepast volgens de opgave van de klant en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid.
 • De geldigheidsduur van de prijsaanbiedingen bedraagt 60 dagen vanaf de offertedatum, binnen welke periode ze schriftelijk door de klant aanvaard moet worden.
 • Een aan de klant opgegeven prijs kan door Martingale Biconvex gerechtigd verhoogd worden; dit in gevolgen prijswijzigingen van toeleveranciers of vervoerders, evenwel zal de klant hierover zo spoedig mogelijk, geïnformeerd worden .
 • Plaatsingskosten zijn niet inbegrepen en steeds ten laste van de klant.

3.3 Betaling

 • Betaling gebeurt contant of elektronisch, en wordt ten laatste, bij levering voor het volledige bedrag voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zoals bij een afbetalingsplan.  Bij bancaire en elektronische  betalingen voorziet de klant in de beschikbare betalingsbewijzen, ten laatste bij de levering.  Het niet naleven van deze bepaling kan, resulteren in (tijdelijk) opschorting van levering.  De door Martingale Biconvex gemaakte transport- en administratiekosten zullen, de klant volledig en onbetwistbaar aangerekend worden; met een minimum kost van €100,-.
 • Indien een levering niet volledig zou zijn, wordt enkel het reeds aangeboden goed volledig door de klant betaald, ten laatste bij levering.  Bij weigering van een onvolledige zending, zullen de door Martingale Biconvex gemaakte transport- en administratieve kosten, de klant volledig en onbetwistbaar aangerekend worden; met een minimum kost van €100,-.
 • De klant kan bij een onvolledige zending, geen vorderingen of verrekeningen maken ten opzichte van Martingale Biconvex.
 • Bij mogelijke klachten/ bezwaren, betreffende de facturatie, dient de klant dit binnen drie (3) werkdagen te melden, met duidelijke toelichting van het bezwaar.  Deze klachten/ bezwaren ontslaan de  klant geenszins van de betalingsverplichting.

3.4 Eigendomsbehoud en risico

De door Martingale Biconvex geleverde goederen, blijven steeds haar eigendom, tot de klant de volledige verschuldigde som (inclusief taxen, transport en alle mogelijke andere kosten) voldaan heeft. Dit geldt ook in het geval van een lopende afbetaling.

 • Tot de moment dat de eigendom van de goederen, effectief een de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden, om deze goederen als betaalmiddel aan te wenden,  te verpanden, – vervreemden, – schenken, – verhuren of in bruikleen te geven alsook op eender welke andere wijze, in strijd met het eigendomsbehoud, deze goederen niet als eigendom van Martingale Biconvex te beschouwen.
 • De klant dient zorg te dragen voor de goederen die hij gebruikt maar nog steeds onder het eigendomsbehoud van Martingale Biconvex vallen en dient de goederen te verzekeren, tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s; waaronder maar niet uitsluitend brand, waterschade en diefstal.
 • De klant zal deze goederen waarvan het eigendomsrecht nog niet naar hem is overgegaan, steeds behandelen en veiligstellen op de wijze die men naar alle redelijkheid mag verwachten van een goede huisvader/ -moeder.

3.5 Overdracht van Schuldvordering(en)

 • Indien de klant het voorgaande in artikel 3.4, niet naleeft of het nog verschuldigde bedrag niet kan betalen, behoud Martingale Biconvex alle rechten op zijn eigendom en biedt de klant de mogelijkheid en machtiging aan Martingale Biconvex om onherroepelijk en onvoorwaardelijk, de plaatsen en panden te betreden waar de betreffende goederen zich bevinden en deze te recupereren, los te koppelen, te demonteren of uit te breken, met of zonder de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
 • Indien de klant het uitdrukkelijke verbod uit artikel 3.4 toch schendt en overgaat tot vervreemding van de goederen, zullen hem alle lasten van de goederen en de mogelijke kosten die ontstaan door de vervreemding ten laste gelegd worden, overeenkomstig artikel 1690 van het Belgisch Wetboek.

3.6 Garantie en herstellingen

Ingevolge artikel 1649 van het burgerlijk Wetboek, is de garantietermijn  voor het leveren van roerende goederen, beperkt tot twee jaar na de levering.

 • Martingale Biconvex garandeert de deugdelijkheid van zijn geleverde producten, volgens de omschrijving op de verpakking en op bijgevoegde gebruiks en plaatsings aanwijzingen. De wettelijke garantieplicht voor verborgen gebreken, zoals bepaald in artikelen 1641 en 1649 van het wetboek, blijven onverminderd van kracht Generlei wordt een verdere garantie verleent of een andere aansprakelijkheid aanvaard, dan de garantie of aansprakelijkheid, van de producent of leverancier van de betreffende goederen. Goederen waarvan de klant de garantie inroept, mogen enkel worden teruggezonden, na schriftelijke toestemming met een garantie-referentiecode, van Martingale Biconvex en steeds voorzien van een kopie van de ondertekende aankoopbon, factuur of offerte alsook het volledig en correct ingevulde garantiebewijs met duidelijke toelichting, betreffende de klacht. Let wel, bij het verpakken en verzenden van de goederen, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid, tot de correcte levering bij Martingale Biconvex: Weidestraat 20, 2600 Berchem, Antwerpen. Bij herkende schade wordt de garantie beperkt tot het vervangen van goederen, en wordt beschouwd, zo een gepaste compensatie te vormen.
 • Goederen, teruggezonden zonder garantie-referentiecode en goederen die geen gebreken vertonen, komen niet in aanmerking voor enige vorm van vergoeding of compensatie, noch de vergoeding van de gemaakte verzendingskosten. Garantie kan niet ingeroepen worden bij slijtage als gevolg van het normale gebruik van de goederen. Bij veranderingen/ modificaties en niet herkende herstellingen, intern of extern aan het product, kan geen garantie toegekend worden. Bij schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet met de bestemming en functie van het product correspondeert, kan geen garantie verleend worden. Ook onjuist gebruik (niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant of leverancier), grove of opzettelijke onachtzaamheid en nalatigheid in onderhoud, kan nooit resulteren in enige vorm van garantie toekenning.

3.7 Aansprakelijkheid

 • Martingale Biconvex is slechts aansprakelijk, voor schade ingevolge gebreken aan de goederen, door eigen schuld of nalatigheid.
 • Geenszins kan aansprakelijkheid ingeroepen worden, ingevolge transport schade of transport vertragingen.
 • De klant bevestigt bij de bestelling voldoende inzage en informatie verkregen te hebben, met betrekking tot de omvang en duur van deze garantieprocedure.
 • Vermits de plaatsing door de klant zelf of door een externe derde partij wordt uitgevoerd, kan Martingale Biconvex nooit aansprakelijk zijn voor mogelijke schade aan mens, goed of pand, ingevolge, deze plaatsing.

4 Uitvoeringstermijnen

 • De uitvoering- of leveringstermijnen, vermeld in de offerte of de overeenkomst worden enkel vermeld als inlichting en kunnen Martingale Biconvex op geen enkele manier binden.

4.1 De uitvoering- of leveringstermijn komen te vervallen of zullen minstens verlengd worden indien:

 • De klant verzuimt technische of andere gegevens, noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig mee te delen.
 • De klant vraagt de initiële overeenkomst te wijzigen, aan te passen of  meerwerken besteld.
 • De klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt en dit zonder ingebrekestelling van Martingale Biconvex.
 • De klant weigert de controle der opgegeven maten te laten verrichten.
 • De levering van de door Martingale Biconvex bestelde goederen of de uitvoering van de door Martingale Biconvex bij derden bestelde werken, om eender welke reden, vertraging oplopen.
 • Indien door de schuld van de klant, zijn architect of zijn aangestelde, de leveringen niet uitgevoerd kan worden of de werken niet aangevat kunnen worden op de initieel overeengekomen datum, dan vervalt de overeengekomen uitvoeringstermijn integraal en zal Martingale Biconvex een nieuwe uitvoeringstermijn vaststellen zonder dat dit tot ingebrekestelling of verbreking van de overeenkomst kan leiden.
 • Gevallen van overmacht schorsen de uitvoeringstermijn. Als dusdanig worden o.a. aangezien: weersomstandigheden, staking, machinebreuk en niet beschikbaarheid of een uitzonderlijk lange bevoorrading termijn van de benodigde goederen.
 • Overschrijding van de uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding zijn voor het eenzijdig  inhouden op verschuldigde bedragen, het claimen van schadevergoedingen ten titel van boete op levering s- en uitvoeringsvoorwaarden.
 • De oplevering van werken gebeurt binnen een termijn van 10 dagen nadat Martingale Biconvex aan de klant kennis heeft gegeven van de voltooiing van de werken. Na deze termijn worden de werken als opgeleverd beschouwd en is elke klacht omtrent zichtbare gebreken niet meer ontvankelijk.
 • Elke klacht omtrent eventuele verborgen gebreken na oplevering moet op straffe van verval schriftelijk en per aangetekend schrijven worden geuit, ten laatste binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan.
 • Martingale Biconvex is slechts gehouden tot opnieuw leveren of herstellen van geleverde goederen of herstelling van slecht uitgevoerde werken. In geen geval kan Martingale Biconvex aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebrekkige levering of een slecht uitgevoerde plaatsing.

5 Geschillenregeling

 • Niet zichtbare gebreken, die bij de voorgaande inspectie niet vastgesteld konden worden en elke andere klacht aangaande de door Martingale Biconvex geleverde goederen of werken in opdracht van-; moet op straffe van verval, schriftelijk en per aangetekend schrijven, gedetailleerd, mogelijk met foto, aan Martingale Biconvex worden geuit, in functie van gepaste opvolging, ten laatste binnen de 8 dagen na de leveringsdatum.
 • Indien de klant dit wenst kan hij een erkend gerechtsdeskundige inroepen voor inspectie en om gebreken te laten registreren bij geleverde goederen, niettegenstaande behoudt Martingale Biconvex het recht zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige, eenzijdig gekozen door de klant.
 • De klant wordt geacht zijn volledige medewerking te geven in geval van een dergelijke expertise en tegenexpertise. Indien de klant zich als niet minnelijk meewerkende partij opstelt, bij deze procedure, zal de klant integraal de kost van deze rechtskundige procedure dragen.

6 Overmacht

Overmacht schort alle verplichtingen van Martingale Biconvex alsook van diens transporteurs op, zolang de overmacht aanhoudt.

Martingale Biconvex heeft tevens het recht bij overmacht de overeenkomst gedeeltelijk of volledig te ontbinden, zonder aan enige schadevergoeding of andere compensatie gebonden te zijn.

Overmacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

Onder overmacht wordt verstaan: Elk voorvallen en elke omstandigheid, buiten de wil van Martingale Biconvex om, die de opvolging van de overeenkomst, tijdelijk of blijvend hindert. Hiertoe behoren o.a. Leveranciers van Martingale Biconvex die hun overeenkomsten niet naleven, elke vorm van belemmering, import of handels verbod, wetten en besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale instanties, gebrek aan goederen of grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen,  blokkades, transport verstoringen, embargo’s, oorlog, storingen van elektriciteitsnet en telecommunicatie netten, brand, explosie, overstroming, blikseminslag en andere extreme weersomstandigheden, alsook ziekte en quarantaine maatregelen

7 Betalingsvoorwaarden

 • Indien door omstandigheden buiten de wil van Biconvex goederen niet kunnen of mogen worden geleverd / geplaatst, dan worden ze gefactureerd en zijn ze betaalbaar bij terbeschikkingstelling, dit tot 15 dagen na de wederzijds overeengekomen leveringstermijn. Voor langdurige opslag van deze goederen zullen magazijn kosten worden aangerekend.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na de op de factuur vermelde datum.
 • Protest van een factuur moet schriftelijk en per aangetekend schrijven gebeuren en dit binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Na deze periode wordt de factuur als aanvaard beschouwd zonder voorbehoud.
 • Martingale Biconvex heeft het recht leveringen te staken of werken te schorsen indien reeds vervallen facturen niet op de vervaldag betaald werden.
 • Indien er zich tekenen voordoen die wijzen op een verslechtering van de financiële toestand van de klant, heeft Biconvex het recht garanties te vragen voor de verdere uitvoering van levering  en/of werken en worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Als dusdanige tekenen worden o.a. aanzien: achterstand bij RSZ of BTW, geprotesteerde wissels, beslag ten laste van de koper,…

Op achterstallige betalingen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand na de vervaldag van de factuur en een vaste onveranderlijke schadevergoeding van 12% op het achterstallige bedrag met een minimum van 50€.

 • Elke gedeeltelijke betaling zal overeenkomstig art 1254 ev. B.W. eerst worden aangerekend op kosten en vervallen interesten. Pas daarna op de hoofdsom.
 • Elk eventueel boetebeding wegens vertraging in levering of uitvoering, vervalt bij laattijdige naleving van de betalingsverplichtingen van de klant.
 • In afwijking van art. 1583 B.W. blijven de geleverde goederen eigendom van Martingale Biconvex tot de integrale betaling van de facturen. Schade, zelfs door overmacht, aan geleverde maar nog niet betaalde goederen, blijven echter ten laste van de klant.